REKRUTACJA

28 marca 2017

DO KOGO SKIEROWANY JEST PROJEKT?

Grupę docelową projektu stanowi 90 kobiet pozostających bez zatrudnienia (bezrobotnych, poszukujących pracy lub nieaktywnych zawodowo), które:
 • w wieku powyżej 29 roku życia i mieszkają na terenie województwa opolskiego, na obszarach wiejskich o najtrudniejszej sytuacji rozwojowej w gminach: Wołczyn, Domaszowice, Radłów, Zębowice, Zawadzkie, Kietrz, Baborów, Pawłowiczki, Lubrza, Biała, Korfantów, Łambinowice, Skoroszyce, Kamiennik, Świerczów, Lubsza, Branice
 • posiadają co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia (co najmniej 8 kobiet)
 • posiadają co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia (co najmniej 4 kobiety)
 • są osobami z niepełnosprawnościami (co najmniej 12 kobiet)
 

Kto NIE MOŻE uczestniczyć w projekcie?

 • osoba, która posiadała aktywny wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej, była zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadziła działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu;
 • osoba, która zawiesiła prowadzenie działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do Projektu;
 • osoba karana za przestępstwa skarbowe w rozumieniu ustawy z dnia 10 września 1999r.Kodeks karny skarbowy (Dz. U. 2013, poz. 186 z późn. zm.) oraz osoba, która nie korzysta z pełni praw publicznych i nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • osoba posiadająca długi objęte tytułami egzekucyjnymi oraz która jest dłużnikiem w sprawach prowadzonych w ramach egzekucji sądowej lub egzekucji administracyjnej,
 • osoba podlegająca karze zakazu dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.,poz. 885 z późn. zm.);
 • osoba pozostająca w związku małżeńskim lub faktycznym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa (w linii prostej lub bocznej do II stopnia) z Beneficjentem, Partnerem Beneficjenta, wykonawcą oraz pracownikami Beneficjenta, Partnera lub wykonawcy uczestniczącymi w procesie rekrutacji i/lub przyznawania wsparcia finansowego;
 • osoba, którą łączy lub łączył z Beneficjentem, Partnerem Beneficjenta, wykonawcą oraz pracownikami Beneficjenta, Partnera lub wykonawcy uczestniczącymi w procesie rekrutacji i/lub przyznawania wsparcia finansowego związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;
 • osoba pozostająca w ciągu ostatnich dwóch lat w stosunku pracy lub innym (umowa zlecenie, umowa o dzieło lub inne) z Beneficjentem, Partnerem Beneficjenta lub z wykonawcą Beneficjenta, Partnerem Beneficjenta;
 • osoba, która skorzystała/skorzysta równolegle z innych środków, w tym zwłaszcza ze środków PFRON, Funduszu Pracy PROW 2014-2020 oraz środków oferowanych w ramach RPO WO 2014-2020 na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • osoba, której udzielona w bieżącym roku podatkowym oraz w dwóch poprzedzających go latach podatkowych pomoc de minimis przekroczyła kwotę 200 000 euro lub 100 000 euro w przypadku podmiotu zamierzającego rozpocząć działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego towarów;
 • osoba, która zamierza rozpocząć działalność gospodarczą prowadzoną wcześniej przez członka rodziny, z wykorzystaniem zasobów materialnych (pomieszczenia, sprzęt itp.) stanowiących zaplecze dla tej działalności, w przypadku gdy członek rodziny zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej nie później niż miesiąc przed dniem złożenia przez Kandydata Formularza rekrutacyjnego;
 • osoba, która zamierza prowadzić działalność gospodarczą jednocześnie o tym samym profilu co przedsiębiorstwo prowadzone przez członka rodziny i pod tym samym adresem, z wykorzystaniem pomieszczeń, w których jest prowadzona działalność,
 • osoba, która zamierza prowadzić działalność gospodarczą niezgodnie z definicją określoną w art. 2 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015r. poz. 584 z późn. zm.),
 • osoba, która może rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej bez uzyskania wsparcia ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (zapobieganie zjawisku creamingu - zjawisko creamingu polega na udzieleniu wsparcia osobom, które mają możliwość założenia działalności bez wsparcia EFS);
 • osoba, która na etapie złożenia Wniosku o przyznanie dotacji nie będzie posiadała wszystkich niezbędnych pozwoleń (do prowadzenia działalności gospodarczej, która ma zostać utworzona w związku z realizacją projektu), w szczególności:
  • pozwoleń na budowę/przebudowę/odbudowę itp. – zgodnie z Prawem budowlanym (Dz. U. z 2013 r, poz. 1409 z późn. zm.),
  • pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania budynku lub jego części – zgodnie z Prawem budowlanym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.);
 • osoba, która otrzymała dofinansowanie na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowalnych z innego źródła oraz złożyła do innej instytucji wniosek, który jest w trakcie rozpatrywania lub został rozpatrzony pozytywnie, u innego podmiotu i dotyczy ubiegania się o wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej;
 • osoba, która pozostaje uczestnikiem innego projektu realizowanego w ramach Działania 7.3 RPO WO 2014-2020;
 • rolnicy posiadający gospodarstwa powyżej 2 ha przeliczeniowych.
 

JAK PRZEBIEGA REKRUTACJA UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU?

ETAP I:           Rekrutacja Kandydatek do projektu

Przyjmowanie Formularzy rekrutacyjnych od kobiet zainteresowanych udziałem w projekcie. Ocena formalna Formularzy rekrutacyjnych – sprawdzenie czy kandydatki spełniają warunki uczestnictwa w projekcie. Formularze wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami można składać w Biurze Projektu w Opolu lub w Terenowych Biurach Projektu mieszczących się w Dobrodzieniu, Kluczborku, Kędzierzynie-Koźlu i Nysie. Dokumentacja rekrutacyjna może zostać wysłana również drogą pocztową. W takim przypadku za termin złożenia uznaje się datę jej wpływu do Biura Projektu, a nie datę stempla pocztowego.
ADRESY BIUR PROJEKTU: Powiat opolski: tel. 511 876 915, z.pawelec@biuroprojektu.eu tel. 511 865 993, p.picz@biuroprojektu.eu Biuro Projektu: 45-072 Opole, ul. W. Reymonta 30, III piętro pok. 9 Biuro czynne w godzinach od 8.00 do 16.00.
Powiat kędzierzyńsko-kozielski, głubczycki: tel. 511 875 778, e.farys@biuroprojektu.eu Biuro Projektu: 47-224 Kędzierzyn-Koźle, ul. Koszykowa 23, pok. 2. Biuro czynne w godzinach od 7.00 do 15.00.
Powiat kluczborski: tel. 519 495 471, j.libera@biuroprojektu.eu Biuro Projektu: 46-200 Kluczbork, ul. Zamkowa 6, III piętro pok. 29 Biuro czynne w godzinach od 8.00 do 16.00.
Powiat nyski, prudnicki: tel. 513 443 999, h.kusznierewicz@biuroprojektu.eu Biuro Projektu: 48-304 Nysa, ul. A. Mickiewicza 13 Biuro czynne w godzinach od 8.00 do 16.00.
Powiat brzeski, namysłowski: tel. 519 494 410, k.krupa@biuroprojektu.eu tel. 519 494 355, m.stankiewicz@biuroprojektu.eu Biuro Projektu: 45-072 Opole, ul. W. Reymonta 30, III piętro pok. 9 Biuro czynne w godzinach od 8.00 do 16.00.
Powiat oleski, strzelecki: tel. 513 450 772, d.wiechoczek-brzoska@biuroprojektu.eu Biuro Projektu: 46-380 Dobrodzień, ul. Pocztowa 2 Biuro czynne: poniedziałek – czwartek: 13.00-17.00 piątek - 9.00-17.00  

ETAP II:          Spotkanie z doradcą zawodowym

Doradca zawodowy na podstawie testu psychologicznego oraz rozmowy oceni predyspozycje kandydatek do prowadzenia działalności gospodarczej.    

ETAP III:         Ocena merytoryczna formularzy

Komisja Rekrutacyjna oceni złożone wnioski na podstawie następujących kryteriów:
 • pomysł na działalność gospodarczą, wykorzystanie niszy rynkowej [0 - 15 punktów],
 • szanse przetrwania zaplanowanej działalności gospodarczej [0 - 15 punktów],
 • umiejętność oszacowania wydatków inwestycyjnych [0 - 10 punktów],
 • przynależność do grupy priorytetowej [kobiety z niepełnosprawnościami – 5 pkt; kobiety posiadające co najmniej 1 dziecko do 6 r.ż. – 5 pkt; kobiety posiadające co najmniej 1 dziecko niepełnosprawne do 18 r.- 5 pkt],
 • posiadana wiedza, umiejętności, doświadczenie, w kontekście planowanej działalności gospodarczej [0 - 10 punktów],
 • planowana do założenia działalność gospodarcza należy do branż zidentyfikowanych jako specjalizacje regionalne [0-10 punktów],
 • w ramach założonej działalności gospodarczej zostaną wygenerowane dodatkowe miejsca pracy [0 - 1 punktów]
Maksymalnie wniosek może uzyskać 76 punktów. Zakończeniem etapu jest opublikowanie wstępnej listy uczestników oraz poinformowanie wszystkich kandydatów za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu o wyniku rekrutacji.    

ETAP IV:        Procedura odwoławcza

Każda Kandydatka do uczestnictwa w Projekcie, która w wyniku przeprowadzonej rekrutacji otrzyma negatywną ocenę, tj. uzyska mniej niż 60% ogólnej liczby punktów możliwych do zdobycia, może w terminie do 5 dni roboczych licząc od dnia otrzymania przez nią informacji o wynikach oceny, dostarczyć do Biura Projektu pisemne odwołanie od decyzji Komisji Rekrutacyjnej. Odwołanie zostanie rozpatrzone w ciągu 15 dni roboczych, po czym Kandydatka otrzyma odpowiedź w formie listu poleconego ze zwrotnym poświadczeniem odbioru. Decyzja ta jest wiążąca i ostateczna.  

ETAP V:         Ogłoszenie ostatecznej listy uczestników Projektu

Sporządzenie i opublikowanie na stronie internetowej ostatecznej listy rankingowej uczestniczek projektu. Do projektu przyjętych zostanie 90 kobiet. Uwaga! w wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej możliwe są zmiany w kolejności kandydatek na liście w stosunku do wstępnej listy rankingowej. Przygotowane zostaną również listy rezerwowe kandydatek, które mogą zostać włączone do Projektu w sytuacji rezygnacji którejś z Uczestniczek. Kandydatki do projektu zakwalifikowane do udziału w projekcie w momencie przystąpienia do projektu zobowiązane są do podpisania:
 1. Oświadczenia kwalifikowalności Uczestnika projektu (Załącznik nr 6 do Regulaminu Rekrutacji)
oraz
 1. Oświadczenia Uczestnika projektu (Załącznik nr 7 do Regulaminu Rekrutacji).
 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

 1.Formularz rekrutacyjny Formularz rekrutacyjny powinien być przedłożony w postaci wydruku wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi.
 1. Oświadczenie kwalifikowalności Kandydatki
Formularz rekrutacyjny oraz Oświadczenia muszą być potwierdzone własnoręcznie czytelnym podpisem Kandydatki (pełnym imieniem i nazwiskiem) wraz z podaniem daty sporządzenia dokumentów.
 1. Oświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego do wielkości 2ha (jeśli dotyczy)
Dodatkowo należy złożyć:
 • Panie, które posiadają status osoby bezrobotnej - do Formularza rekrutacyjnego załączają urzędowe zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy właściwego dla miejsca zamieszkania Kandydatki o pozostawaniu w rejestrze bezrobotnych (jeden egzemplarz w oryginale, drugi egzemplarz w formie kopii).
 • Panie z niepełnosprawnościami - do Formularza rekrutacyjnego załączają odpowiednie orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez organ do tego upoważniony (dwa egzemplarze w formie kopii).
 • Kopie dokumentu/ów potwierdzającego/ych posiadane doświadczenie, uprawnienia i kwalifikacje zawodowe, niezbędne lub przydatne w prowadzeniu działalności gospodarczej, którą Kandydatka zamierza założyć w ramach Projektu (jeśli dotyczy).
Wszystkie dokumenty wskazane powyżej należy dostarczyć w dwóch egzemplarzach do Biura Projektu w Opolu lub jednego z Terenowych Biur Projektu mieszczących się w Kluczborku, Kędzierzynie-Koźlu, Nysie, Dobrodzieniu w terminie naboru. Kopie dokumentów muszą być czytelne i potwierdzone przez Kandydatkę za zgodność z oryginałem. Prawidłowo potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia to umieszczenie klauzuli na pierwszej stronie potwierdzanego za zgodność z oryginałem dokumentu: „za zgodność z oryginałem od strony … do strony…” (podać numery stron w zależności od objętości dokumentu, np. jeśli dokument stanowi jedna strona – podać: …od strony 1 do strony 1), aktualnej daty i czytelnego podpisu Kandydata. Dokument powinien mieć ponumerowane strony i być spięty tak, aby nie ulegało wątpliwości, co jest potwierdzane za zgodność z oryginałem. Dwa egzemplarze wniosku należy umieścić (każdy Wniosek osobno) w skoroszytach A4 i dostarczyć do Biura projektu w Opolu lub Terenowych Biurach Projektu mieszczących się w Dobrodzieniu, Kluczborku, Kędzierzynie-Koźlu i Nysie. Dokumentacja rekrutacyjna może zostać wysłana również drogą pocztową. W takim przypadku za termin złożenia uznaje się datę jej wpływu do Biura Projektu, a nie datę stempla pocztowego.