Przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

28 marca 2017
W projekcie przewidziane jest przyznanie bezzwrotnych środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w wysokości nie większej niż 23 400 PLN (nie więcej niż 6-krotność wysokości przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu przyznania wsparcia) dla minimum 72 uczestniczek. Środki te mogą zostać przeznaczone wyłącznie na pokrycie wydatków związanych z:
 • zakupem środków trwałych - składniki majątku trwałego;
 • zakup pojazdów samochodowych – osobowych lub ciężarowych oraz motocykli/skuterów o ile zakup takiego pojazdu jest ściśle związany z zakresem prowadzonej działalności gospodarczej – maksymalnie do 50% wnioskowanej dotacji;
 • zakup wyposażenia;
 • koszty prac remontowych i budowlanych (w tym prace adaptacyjne);
 • wydatki przeznaczone na aktywa obrotowe (wydatki będące podstawą procesu produkcyjnego lub będą miały podlegać dalszemu obrotowi (np. sprzedaży)) - maksymalnie do 50 % wartości wnioskowanej dotacji;
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych,
 • wydatki na pokrycie innych niezbędnych kosztów związanych z rozpoczynaną i prowadzoną działalnością gospodarczą – z wyłączeniem wydatków stanowiących pomoc operacyjną (tj. kosztów, które można ponosić w ramach podstawowego wsparcia pomostowego) na pokrycie kosztów bieżącej działalności oraz wskazanych w katalogu wydatków niekwalifikowanych,
 • koszty informacji i promocji,
 • koszty szkoleń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą zakończone uzyskaniem licencji, certyfikatu, itp. maksymalnie do 10 % wartości wnioskowanej dotacji.
  Weryfikacja kwalifikowalności wydatków zaplanowanych do poniesienia w ramach dotacji dokonywana jest w trakcie oceny biznesplan. Należy mieć na uwadze, iż o kwalifikowalności danego wydatku nie decyduje wprost fakt jego ujęcia w powyższym katalogu wydatków kwalifikowalnych, ale przede wszystkim zasadność zakupu z punktu widzenia planowanej działalności gospodarczej. W ramach przyznanych środków finansowych dozwolony jest zakup używanych środków trwałych o ile zostaną spełnione łącznie następujące warunki:
 1. a) sprzedający środek trwały musi wystawić deklarację określającą jego pochodzenie;
 2. b) sprzedający środek trwały potwierdza w deklaracji, że w okresie ostatnich 7 lat używany środek trwały nie został zakupiony z pomocy krajowej lub wspólnotowej;
 3. c) cena zakupionego środka trwałego używanego nie może przekraczać jego wartości rynkowej i musi być niższa niż koszt podobnego nowego sprzętu.
Jak wygląda procedura przyznawania dotacji?
Nabór wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Ocena formalna i merytoryczna Procedura odwoławcza Ogłoszenie ostatecznej listy rankingowej i podpisanie z Uczestnikami Projektu Umów na otrzymanie dotacji
Aby otrzymać środki finansowe Uczestniczka musi złożyć Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz z kompletem dokumentów:
 1. Wniosek o przyznanie dotacji (załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych)
 2. Biznesplan na okres 2 pierwszych lat działalności przedsiębiorstwa (załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania środków finansowych)
 3. Potwierdzenie udziału w module szkoleniowo – doradczym
 4. Harmonogram rzeczowo – finansowy inwestycji (załącznik nr 8 do Regulaminu przyznawania środków finansowych)
 5. Dokumenty niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej, która ma zostać utworzona w związku z realizacją niniejszego projektu, w szczególności:
 • pozwolenia na budowę/przebudowę/odbudowę itp. – zgodnie z Prawem budowlanym (Dz. U. z 2013 r, poz. 1409 z późn. zm.),
 • pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania budynku lub jego części – zgodnie z Prawem budowlanym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.)
  Wnioski, do których nie zostały załączone w/w pozwolenia będą odrzucone na etapie oceny formalnej. Osoby nie posiadające ww. pozwoleń, tracą możliwość dalszego uczestnictwa w projekcie.
 1. Oświadczenie Uczestniczki Projektu o kwalifikowalności VAT (Załącznik nr 7 do Regulaminu przyznawania środków finansowych).
 2. Oświadczenia Uczestniczki Projektu / poręczyciela o nieposiadaniu żadnych długów objętych tytułami egzekucyjnymi oraz, że nie jest dłużnikiem w sprawach prowadzonych w ramach egzekucji sądowej lub egzekucji administracyjnej (Załącznik nr 14 do Regulaminu przyznawania środków finansowych).
  Wniosek wraz z wyżej wymienionymi dokumentami należy złożyć w 2 egzemplarzach.   Podstawą otrzymania wsparcia będzie podpisanie Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Działalność gospodarcza założona w ramach projektu musi zostać zarejestrowana na obszarze województwa opolskiego w formie: osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, spółki cywilnej. Uczestniczki Projektu są zobowiązane do prowadzenia działalności gospodarczej założonej w ramach projektu przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej (zgodnie z aktualnym wpisem do CEIDG lub KRS). Uczestniczki Projektu rejestrują działalność gospodarczą dopiero po otrzymaniu ostatecznej informacji o przyznaniu dotacji na założenie działalności, przy czym dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej powinien być tożsamy z dniem jej rejestracji.