O projekcie Wsparcie przedsiębiorczości osób po 50 roku życia z woj. opolskiego, zamieszkujących obszary wiejskie o najtrudniejszej sytuacji rozwojowej

27 marca 2017

Projekt „Wsparcie przedsiębiorczości osób po 50 roku życia z woj. opolskiego, zamieszkujących obszary wiejskie o najtrudniejszej sytuacji rozwojowej”

realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, Oś priorytetowa VII Konkurencyjny rynek pracy, Działanie 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej przez Euro-Futura sp. z o.o. w partnerstwie z Centrum Edukacji AC-EXPERT Agata Melara.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU

Celem projektu jest zaktywizowanie i wzbogacenie o wiedzę z zakresu przedsiębiorczości 50 osób po 50 roku życia (w tym 30 kobiet) pozostających bez zatrudnienia z gmin: Wołczyn, Domaszowice, Radłów, Zębowice, Zawadzkie, Kietrz, Baborów, Pawłowiczki, Lubrza, Biała, Korfantów, Łambinowice, Skoroszyce, Kamiennik, Świerczów, Lubsza, Branice oraz rozwinięcie 45 mikroprzedsiębiorstw do 30.09.2018 r. Cel projektu realizowany będzie poprzez udzielenie Uczestnikom projektu wsparcia szkoleniowo-doradczego umożliwiającego uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, z których co najmniej 45 osób uzyska bezzwrotne wsparcie finansowe oraz szkoleniowo-doradcze na rozwój własnej działalności gospodarczej. 

EFEKTY:

Planowane efekty realizacji projektu:
  • utworzenie 45 mikroprzedsiębiorstw na terenie województwa opolskiego prowadzonych przez osoby w wieku powyżej 50 roku życia
  • 45 osób w wieku powyżej 50 roku życia pozostających bez pracy otrzyma bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej
  • 45 osób w wieku powyżej 50 roku życia nabędzie umiejętności i kompetencje z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
  • 50 osób w wieku powyżej 50 roku życia będzie brało udział w spotkaniu z doradcą zawodowym w celu weryfikacji predyspozycji do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej
  • 50 osób w wieku powyżej 50 roku życia będzie uczestniczyło w szkoleniachi doradztwie na temat zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej

WSPARCIE W PROJEKCIE:

  • bezzwrotna jednorazowa dotacja na założenie firmy w wysokości do 25 000 zł
  • wsparcie szkoleniowo-doradcze z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
  • bezzwrotna pomoc finansowa w wysokości do 1 000 zł wypłacana przez okres 6 miesięcy oraz profesjonalne doradztwo w zakresie prowadzonej działalności
Wsparcie pomostowe

Realizacja projektu: 

od 1 grudnia 2016 roku do 30 września 2018 roku.

Całkowita wartość projektu:

2 066 400,50 zł

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego:

2 033 028,47 zł