O projekcie Strategia na biznes!

27 marca 2017

Projekt „Strategia na biznes!” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, Oś priorytetowa VII Konkurencyjny rynek pracy, Działanie 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej przez Partnera wiodącego: EUROSOLUTIONS Jan Dymek oraz Partnera projektu: Centrum Edukacji AC-Ekspert Agata Melara, którego celem tematycznym jest promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU

Celem realizacji projektu jest wzrost liczby nowo powstających przedsiębiorstw poprzez rozwijanie przedsiębiorczości wśród 120 osób bez zatrudnienia (bezrobotnych, poszukujących pracy i nieaktywnych zawodowo), w wieku powyżej 29 roku życia, zamieszkujących teren województwa opolskiego – i objęcie ich kompleksowym programem aktywizacji zawodowej, w wyniku którego poprzez realizację kompleksowych działań            w zakresie bezzwrotnego wsparcia (dotacji) dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, które obejmuje: szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej oraz doradztwo w ww. zakresie, przyznanie dotacji w kwocie nie wyższej niż 6-krotność wysokości przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu przyznania wsparcia tj. do 25 000 zł, wsparcie pomostowe obejmujące szkolenia          i doradztwo w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji i prowadzenia działalności gospodarczej oraz bezzwrotną pomoc finansową wypłacaną miesięcznie w kwocie nie wyższej niż 1000 PLN przez okres do 6 miesięcy/do 12 miesięcy od dnia faktycznego rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej w okresie od 01.01. 2017 r. do 30.06. 2018 r. W wyniku realizacji projektu min. 85 % osób  tj. 102 osoby (62 K, 40 M) otworzą własną działalność gospodarczą i poprowadzą ją przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej (zgodnie z aktualnym wpisem do CEIDG lub KRS, dodatkowo min. 10 % Uczestników Projektu, którzy otrzymali dotację tj. 11 os. (6 K, 5 M) otworzy działalność gospodarczą generującą dodatkowe miejsca pracy utworzone zostaną co najmniej 102 nowe przedsiębiorstwa, funkcjonujące przez okres minimum 12 miesięcy liczonych od dnia faktycznego rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 01.01.2017-30.06.2018r.

 

EFEKTY:

Planowane efekty realizacji projektu:

– utworzenie 113 miejsc pracy w ramach udzielonych z Europejskiego Funduszu Społecznego środków na podjęcie działalności gospodarczej;

– 120 uczestników nabędzie umiejętności i kompetencje z zakresu zakładania i  prowadzenia działalności gospodarczej;

– 102 uczestników pozostających bez pracy, otrzyma bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej;

– 120 uczestników będzie uczestniczyło w szkoleniach i doradztwie na temat zakładania         i prowadzenia własnej działalności gospodarczej;

–  120 uczestników będzie brało udział w spotkaniu z doradcą zawodowym, w celu weryfikacji predyspozycji do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.

 

WSPARCIE W PROJEKCIE:

 

  • Bezzwrotna jednorazowa dotacja na założenie firmy w wysokości do 25 000 zł.
  • Wsparcie szkoleniowo-doradcze z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.
  • Bezzwrotna pomoc finansowa w wysokości do 1 000 zł wypłacana przez okres 6/12 miesięcy oraz profesjonalne doradztwo w zakresie prowadzonej działalności.

 

OKRES REALIZACJI:

Realizacja projektu rozpoczęła się 1 stycznia 2017r., a zakończy się 30 czerwca 2018r.

Całkowita wartość projektu wynosi  4 460 868,40 zł

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 4 411 224,98 zł