O projekcie Łam barierę – buduj karierę!

27 marca 2017

Projekt „Łam barierę – buduj karierę!” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, Oś priorytetowa VII Konkurencyjny rynek pracy, Działanie 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej przez Aktulnaj Jan Lutka w partnerstwie z Wielkopolskim Instytutem Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji Łukasz Dymek.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU

 

Celem głównym projektu jest rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia na obszarze województwa opolskiego poprzez objęcie w okresie 01.01.2017 r. – 30.06.2018 r. 120 osób (72 kobiet, 48 mężczyzn) bez zatrudnienia (bezrobotnych, poszukujących pracy i nieaktywnych zawodowo) kompleksowym programem aktywizacji zawodowej, w wyniku którego utworzone zostaną co najmniej 104 nowe przedsiębiorstwa, funkcjonujące przez okres minimum 12 miesięcy liczonych od dnia faktycznego rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.

EFEKTY:

 

Planowane efekty realizacji projektu:

– utworzenie 115 miejsc pracy w ramach udzielonych z Europejskiego Funduszu Społecznego środków na podjęcie działalności gospodarczej;

– 120 uczestników nabędzie umiejętności i kompetencje z zakresu zakładania i  prowadzenia działalności gospodarczej;

– 104 uczestników pozostających bez pracy, otrzyma bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej;

– 120 uczestników będzie uczestniczyło w szkoleniach i doradztwie na temat zakładania i     prowadzenia własnej działalności gospodarczej;

– 120 uczestników będzie brało udział w spotkaniu z doradcą zawodowym, w celu weryfikacji     predyspozycji do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.

 

 

WSPARCIE W PROJEKCIE:

 

  • Bezzwrotna jednorazowa dotacja na założenie firmy w wysokości do 24 700 zł.
  • Wsparcie szkoleniowo-doradcze z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.
  • Bezzwrotna pomoc finansowa w wysokości do 1 000 zł wypłacana przez okres 6/12 miesięcy oraz profesjonalne doradztwo w zakresie prowadzonej działalności.

 

 

OKRES REALIZACJI:

Realizacja projektu: 1 stycznia 2017 roku – 30 czerwca 2018 roku.

Całkowita wartość projektu: 4 455 867,05 zł

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 4 411 613,70 zł